DEVLET DESTEĞİ

2016-2017 Yılları Hedef Ülkeler Listesi

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz politikaları açısından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 2016 yılı hedef ülkeler listesi:

1-ABD 7-Çin 13-İngiltere 19-Kenya 25-Rusya

2-Avustralya 8-Endonezya 14-İran 20-Kolombiya 26-Senegal

3-Azerbaycan 9-Filistin 15-İspanya 21-Kuveyt 27-Sırbistan

4-Bosna Hersek 10-Güney Afrika 16-Japonya 22-Malezya 28-Umman

5-Brezilya 11-Hırvatistan 17-Kamerun 23-Özbekistan 29-Ürdün

6-Cezayir 12-Hindistan 18-Katar 24-Pakistan 30-Venezuela

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNDAN:

 

(KARAR NO: 2017/4 )

 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

1. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM

Destek Kapsamı 3. BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 Amaç

          MADDE 1– (1) Bu Karar ile katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

 

Kapsam

          MADDE 2– (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

 

 

Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na istinaden hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Karar’da geçen;

 

a)  Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

 

b) Organizatör: 2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde, Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,

 

c) Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,

 

ç) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) ile İhracatçı Birliklerini,

 

d) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu

 

e) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

 

f) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

 

g) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

 

ğ) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

 

h) Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veya re’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını,

 

ı) Desteğe Esas Tutar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli,

 

i) Genelge: Bu Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini, ifade eder.

 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

 

1. BÖLÜM

DAYANAK VE KAPSAM 2. BÖLÜM

DESTEK KAPSAMI 3. BÖLÜM

BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 4. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER

 

 Amaç ve Kapsam

          MADDE 1– (1) Bu Genelge, 2017/4 sayılı Karar kapsamında sağlanan desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Dayanak

          MADDE 2– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (Genelge), 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 9’uncu ve 11’inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Site Haritası

Web Adreslerimiz

Lidya Organizasyon Ltd. Şti